Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Jak pracujeme s osobními údaji

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich klientech a uživatelích našeho webu www.drestav.cz, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 10/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti HK – DŘESTAV s.r.o. se sídlem Doublovičky 11, 264 01 Sedlčany, IČO 27367339 vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108789.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (adresa, telefon, email), údaje o nemovitosti a další údaje ze smlouvy uzavřené se společností HK – DŘESTAV s.r.o., informace o využívání našich služeb a dále osobní údaje, které získáváme od Vás v rámci komunikace ohledně naší nabídky výstavby montovaných rodinných domů .

Pro jaké účely souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Pokud se zaregistrujete na našem webu, pak tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email popř. telefon za účelem kontaktování a zasílání nabídek na výstavbu montovaných rodinných domů.

Pokud uzavřete se společností HK – DŘESTAV s.r.o. smlouvu, pak Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění uzavřené smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti stanovené nám na základě právního předpisu . Společnost HK – DŘESTAV dále zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění vnitřních analýz, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (např. veřejně přístupném katastru nemovitostí) nebo z vlastní činnosti a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů získaných s Vaším souhlasem.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů je manuální a je zpracováváno našimi zaměstnanci nebo osobami spolupracujícími se společností HK – DŘESTAV, kteří jsou zpracovatelé osobních údajů a je s nimi vždy uzavřená písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ve společnosti HK – DŘESTAV s.r.o. Společnost HK – DŘESTAV s.r.o. přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s osobními údaji, zajištění, aby osobní údaje používali pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měli přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob.

Všichni zaměstnanci a spolupracující osoby se společností HK – DŘESTAV s.r.o., které mají v rámci naší činnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

Jak využíváme osobní údaje k marketingu?

HK – DŘESTAV s.r.o. dbá na to, aby při zpracování osobních údajů pro účely marketingu bylo v maximální možné míře šetřena a realizována Vaše práva subjektů údajů. HK – DŘESTAV s.r.o. využívá pro účely marketingu pouze ty osobní údaje, které byly zpracovány v souladu s GDPR a zavazuje se používat databáze osobních údajů pro účely marketingu získané od subjektu údajů pouze, pokud HK – DŘESTAV s.r.o. má pro takové užití právní důvod (zejména, že byl k takovému účelu subjekty údajů udělen výslovný souhlas).

Pro šíření obchodních sdělení (marketingových materiálů) je společnost HK – DŘESTAV s.r.o. povinna získat souhlas subjektu údajů. Výjimkou je zasílání informací o nabídkách a službách HK – DŘESTA s.r.o. formou emailu či textové zprávy na kontakty, které společnost HK – DŘESTAV s.r.o. získala v souvislosti s prodejem a realizací montovaných rodinných domů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu máte práva popsaná níže a to zejména vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jakým způsobem využíváme data z cookies?

Plnohodnotnému užívání dat z Cookies je právním titulem zpracování Váš souhlas jako uživatele webu, standardně získaným nastavením prohlížeče uživatele. Pokud zařízení používá více uživatelů, vycházíme z toho, že uživatel je srozuměn s tím, jak je zařízení nastaveno, protože jinak by si ho nastavil jinak.

Obdobně může koncové zařízení na pracovišti zaměstnavatel a zaměstnanec je s tím srozuměn, i když by si přál nastavit ukládání Cookies jinak. Souhlas není potřeba k Cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb.

Podle GDPR je nakládání s údaji získanými na základě Cookies zpracováním osobních údajů.

Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům, resp. můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich právních povinností (předávání orgánům státní správy).

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od Vaši registrace na webových stránkách nebo do doby než souhlas odvoláte. Pokud s námi navážete smluvní vztah, pak Váš souhlas trvá po dobu smluvního vztahu s naší společností a následujících 5 let nebo do doby než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Neudělený souhlas nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se společností HK – DŘESTAV s.r.o. a na využívání našich služeb ani jím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě odvolání Vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil (a) nebo se domníval (a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stavu a dále požádat o aktualizaci údajů . S tím dále souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení zpracování . Dále máto právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají . Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu, není společnost HK – DŘESTAV s.r.o. oprávněna Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat. Mezi další práva pak náleží právo na přenositelnost Vašich osobních údajů nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně: HK – DŘESTAV s.r.o., Doublovičky 11, 264 01 Sedlčany, elektronicky: info@drestav.cz či telefonicky 800 606 505.